Konsultujemy statuty Rad Osiedli

Czym są Rady Osiedli i dlaczego są potrzebne?

Rady osiedli to pośrednicy między mieszkańcami, a Radą Miasta czy Urzędem Miejskim. Rad Osiedla jest w Gnieźnie 12. Podział ulic znajdziecie tutaj.

Przedstawiciele Rad Osiedli często pomagają mieszkańcom swoich rejonów załatwić sprawy urzędowe, mają wiedzę na temat projektów, które mogą być intersujące dla mieszkańców, znają ich szczegóły. Rady Osiedla to również organizatorzy życia społecznego, często to właśnie jej członkowie przygotowują pikniki, festyny rodzinne czy imprezy sportowe na terenie swoich osiedli.

Do Rady Osiedla możesz także zwrócić się, kiedy chcesz zasygnalizować jakiś problem (np. uszkodzony fragment chodnika czy niedziałające oświetlenie uliczne) lub jakiś Twój pomysł (np. zamontowanie ławki czy posadzenie drzewa w jakimś miejscu).

Pracę takich Rad organizuje statut, do którego teraz będziemy mogli wprowadzić zmiany. Poniżej znajdziecie linki do poszczególnych regulaminów oraz tabelę z proponowanymi zmianami.

Swoje sugestie możecie wysyłać na maila: konsultacje@gniezno.eu lub pod numerem telefonu: 61 426 05 01.

Na Wasze uwagi i sugestie czekamy do 15 kwietnia.

Lp.

Jak jest teraz

Propozycja zmiany

1.

Organy osiedla (§3 ust. 1):

– Zgromadzenie Ogólne Mieszkańców

– Rada Osiedla

– Zarząd Osiedla

Organy osiedla (§3 ust. 1):

– Zgromadzenie Ogólne Mieszkańców

– Rada Osiedla

W związku z powyższym określono na nowo kompetencje organów osiedla (§5, § 19, §21 Statutu).

2.

Kadencja rady osiedla – 4 lata (§3 ust. 2)

Kadencja rady osiedla – 5 lat (§3 ust. 2)

3.

Termin przekazania podjętych przez radę uchwał i opinii Prezydentowi Miasta – 7 dni (§6 ust. 1)

Termin przekazania podjętych przez radę uchwał i opinii Prezydentowi Miasta – 5 dni (§6 ust. 1)

4.

W celu udzielania Radom stałej pomocy w działalności statutowej Prezydent Miasta wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego (tzw. łączników) do kontaktów z Radami. (§8 ust. 4)

Bieżącą współpracę z Radą prowadzi Wydział Biuro Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. (§8 ust. 4)

5.

Radę wybiera zabranie ogólne mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i zameldowanie na pobyt stały na Osiedlu. (§9)

Radę wybiera Zabranie Ogólne mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do rejestru wyborców na terenie Osiedla. (§9 ust. 1)

6.

Brak zapisu

Pełnienie funkcji w Radzie ma charakter społeczny i nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie. (§9 ust. 2)

7.

Brak zapisu

Inicjatywa uchwałodawcza w zakresie uchwał Zebrania Ogólnego przysługuje Radzie, 50 mieszkańcom Osiedla, Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta. (§10 ust. 2)

8.

Termin i miejsce zebrania ogólnego oraz posiedzenia Rady podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu na 14 dni przed zebraniem. (§12 ust. 1)

Termin i miejsce Zebrania Ogólnego oraz posiedzenia Rady podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na Osiedlu co najmniej na 10 dni przed zebraniem. (§12 ust. 1)

9.

Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady sprawuje Rada Miasta, Komisja Rewizyjna RMG i Prezydent Miasta. (§8 ust. 4)

Kontrolę działalności organów Osiedla sprawuje Rada Miasta poprzez Komisję Rewizyjną oraz Prezydent Miasta. (szczegółowe zapisy zawarto w §14 statutu)

10.

Postanowienie Prezydenta Miasta o zwołaniu zebrania ogólnego oraz kalendarz wyborczy podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. (§18 ust. 2)

Postanowienie Prezydenta Miasta o zwołaniu Zebrania Ogólnego oraz kalendarz wyborczy podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. (§16 ust. 2)

11.

Dla dokonania wybory Rady na zebraniu ogólnym wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców osiedla. (§19 ust. 1)

Dla dokonania wyboru Rady na Zebraniu Ogólnym wymagana jest obecność co najmniej 50 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla. (§17 ust. 1)

12.

Zebranie ogólne, na którym ma być odwołana cała Rada lub poszczególni jej członkowie zwołuje Prezydent Miasta zgodnie z §18 ust. 2 niniejszego Statutu na pisemny wniosek:

– ¾ Rady

– 50 mieszkańców

– Rady Miasta. (§22 ust. 2)

Zebranie Ogólne, na którym ma być odwołana cała Rada lub poszczególni jej członkowie, zwołuje Prezydent Miasta zgodnie z §16 ust. 2 niniejszego Statutu na pisemny wniosek:

– ½ Rady,

– 50 mieszkańców Osiedla,

– Rady Miasta. (§20 ust. 2)

 Zmiany w  ordynacji wyborczej do Rady Osiedla (zał. Nr 2 do statutu):

13.

Termin wyborów członków Rady określa uchwałą Rada Miasta. (§2 ust. 1)

Termin wyborów członków Rady określa zarządzeniem Prezydent Miasta. (§2 ust. 1)

14.

Nadzór na wyborami sprawuje komisja Rady Miasta, która zakresem swojego działania obejmuje współpracę z organami samorządu mieszkańców. (§2 ust. 3)

Nadzór nad wyborami sprawuje komisja wyznaczona przez Prezydenta Miasta z udziałem przedstawiciela Rady Miasta Gniezna. (§2 ust. 3)

15.

Wybranym w skład Rady może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania i jest zameldowany na stałe na terenie osiedla. (§3 ust. 2)

Wybranym w skład Rady może być każdy, kto zamieszkuje i jest wpisany do rejestru wyborców na terenie osiedla. (§ 3 ust. 2)

16.

Liczba członków Rady jest zależna od liczby mieszkańców w Osiedlu i wynosi:

1. 7 osób w Osiedlu do 5.000 mieszkańców,

2. 9 osób w Osiedlu od 5.001 do 10.000 mieszkańców,

3. 11 osób w Osiedlu powyżej 10.000 mieszkańców. (§5)

 

Liczba członków Rady jest zależna od liczby mieszkańców w Osiedlu i wynosi:

1. 5 osób w Osiedlu do 5.000 mieszkańców,

2. 7 osób w Osiedlu od 5.001 do 10.000 mieszkańców,

3. 9 osób w Osiedlu powyżej 10.000 mieszkańców. (§5)

 

17.

Kandydatów na członków Rady zgłasza się w Biurze Rady Miasta najpóźniej w 16 dniu przed dniem wyborów. (§6 ust. 1)

Kandydatów na członków Rady zgłasza się w Wydziale Biuro Rady Miasta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie najpóźniej w 12 dniu przed dniem wyborów.  (§6 ust. 1)

18.

Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej 10 wyborców, na stale zameldowanych na terenie osiedla.  (§7 ust. 1)

Zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej 10 wyborców, wpisanych do rejestru wyborców na terenie osiedla. (§7 ust. 1)

19.

Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata, obok podpisu podaje czytelnie swoje nazwisko i imię oraz adres stałego zameldowanie. (§7 ust. 2)

Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata, obok podpisu podaje czytelnie swoje nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.

(§7 ust. 2)

20.

Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, Komisja RMG wzywa wyborców do zgłaszania dodatkowych kandydatów.  (§9 ust. 2)

Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, Prezydent wzywa wyborców do zgłaszania dodatkowych kandydatów. (§9 ust. 2)

21.

O przyczynach nieprzeprowadzenie wyborów Komisja RMG powiadamia mieszkańców osiedla w drodze obwieszczenia. (§10 ust. 2)

O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Prezydent powiadamia mieszkańców osiedla w drodze obwieszczenia. (§10 ust. 2)

22.

Po zarejestrowaniu kandydatów Komisja Rady Miasta Gniezna ustala w porządku alfabetycznym listę kandydatów i zleca wydrukowanie kart do głosowania przez Biuro Rady Miasta Gniezna (§11 ust. 1)

Po zarejestrowaniu kandydatów Komisja ustala w porządku alfabetycznym listę kandydatów, których nazwiska zostaną umieszczone na kartach do głosowania. (§11 ust.1)

23.

Czynności obsługi zebrania sprawują członkowie Zarządu z poprzedniej kadencji. (§12 ust. 1)

Czynności obsługi zebrania sprawują pracownicy Urzędu Miasta. (§12 ust. 1)

24.

Przy wejściu na salę wyborca wpisuje się na listę obecności, członek Zarządu sprawdza na podstawie dowolnego dowodu tożsamości, czy osoba (wyborca) jest mieszkańcem tego osiedla. (§12 ust. 2)

W przypadku, gdy wyborca nie posiada w dowodzie tożsamości wpisu o stałym zameldowaniu na terenie osiedla, może zostać dopuszczony do głosowania pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż na stale zameldowany jest na terenie osiedla (wzór oświadczenia w materiałach wyborczych). (§12 ust. 3)

Przy wejściu na salę wyborca wpisuje się na listę obecności, pracownik sprawdza na podstawie dowolnego dowodu tożsamości, czy osoba (wyborca) jest uprawniony do głosowania. (§12 ust. 2)

 

25.

Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego zebrania. (§13)

Zebranie wyborcze otwiera osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta
i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego zebrania. (§13)

26.

Zebranie mieszkańców wybiera przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. (§14 ust. 1)

Zebranie mieszkańców wybiera przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku większej liczby kandydatów przewodniczącym zebrania zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. (§1 ust. 1)

27.

Przy pomocy członków Zarządu poprzedniej kadencji przewodniczący zebrania przeprowadza wybór Komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i przekazuje jej przeprowadzenia wyborów.  (§14 ust. 5)

Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór Komisji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i przekazuje jej przeprowadzenie wyborów. (§14 ust. 5)

 

28.

– Wygaśnięcie członkostwa w Radzie z przyczyn, o których mowa w ust.1 (śmierć, zrzeczenie się członkostwa, utraty prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów, prawomocny wyrok sądowy, orzeczony za przestępstwo umyślne i odwołanie), stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od ich wystąpienia. (§19 ust. 2)

Po stwierdzeniu wygaśnięcie członkostwa, Rada podejmuje uchwałę o wstąpienie w jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się losowanie. (§20 ust. 1)

– Jeżeli skład Rady zmniejszy się o 1/3 statutowego składu , Rada zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta. (§20 ust. 3)

– Termin wyborów uzupełniających określa uchwałą Rada Miasta. (§20 ust. 4)

Po podjęciu informacji o wygaśnięciu członkostwa, Rada podejmuje uchwałę o wstąpienie w jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się losowanie. (§19 ust. 1)

Termin wyborów uzupełniających zarządzeniem Prezydent Miasta.(§19 ust. 3)

Przy okazji tych zmian do rejonów zostaną dodane nowopowstałe ulice:

Osiedle nr I Stare Miasto: Al. ks. Władysława Zientarskiego, Aleksandra Piotrowskiego, Plac im. Prymasa Mikołaja Trąby, Plac Józefa Piłsudskiego (było: Plac 21 Stycznia), wykreślono Park Miejski im. Generała Władysława Andersa

Osiedle Nr II Tysiąclecie: Al. Szarych Szeregów, Sportowa

Osiedle Nr III Winiary: Bolesława Śmiałego, Królowej Jadwigi, Plac im. ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka, Wacława II, Władysława Jagiełły

Osiedle Nr IV Arkuszewo: Agnieszki Osieckiej, Dożynkowa, Henryka Wieniawskiego, Płocka, Pszeniczna

Osiedle Nr V Kawiary: Osiniec: Edwarda Grabskiego, Łowiecka, Pod Trzema Mostami, Rymarska, Szewska, Zagajnikowa

Osiedle Nr VI Grunwaldzkie: ks. kan. Stanisława Sobczaka, Oficerska

Osiedle Nr VII Pustachowa: Kokoszki: Dereniowa, Leopolda Okulickiego (było: Wincentego Pstrowskiego), Morwowa, Truskawkowa, Żurawinowa

Osiedle Nr VIII Dalki: Elizy Orzeszkowej (numery nieparzyste do 27, numery parzyste do 20B)- było (od skrzyżowania z ul. Odonica do skrzyżowania z ul. Al. Fredry), Malinowa

Osiedle Nr IX Piekary: Chabrowa, gen. Józefa Bama (było: Alfreda Bema), Makowa

Osiedle Nr X Skiereszewo: Arkadego Fiedlera, Biskupa Michała Kozala, Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Kazimiery Iłłakowiczówny, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Marii Dąbrowskiej, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Marii Rodziewiczówny, Miętowa, Owocowa, Stanisława Lema, Stanisława Przybyszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Witolda Gombrowicza

Osiedle Nr XI Konikowo: bez zmian

Osiedle Nr XII Róża: Książęca, Kresowa, Marszałkowska, Poselska, Szlachecka