W ramach szerokich konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, Miasto Gniezno przystępuje do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie”. Oznacza to, że wkrótce rozpocznie się szereg spotkań, spacerów oraz przeprowadzonych zostanie kilka ankiet, które będą miały na celu poznanie opinii zarządców dróg, właścicieli nieruchomości, samorządowców, przedsiębiorców oraz mieszkańców dotyczących dawnych terenów kolejowych. To ponad 55 ha obszaru (między ulicami Dworcową, Pocztową, Konikowo, Al. Reymonta, Pod Trzema Mostami, Słoneczną, Składową oraz Warszawską) obejmującego zarówno przestrzeń zabytkowej Parowozowni, jak i pozostałe tereny pokolejowe sięgające aż do ul. Pod Trzema Mostami.

Co to jest planowanie przestrzenne?

Opis projektu

W ramach szerokich konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, Miasto Gniezno przystępuje do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie”, opracowywanego w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Gniezna Nr IX/116/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na mocy obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których głównym celem będzie poznanie oczekiwań szerokiej i zróżnicowanej społecznie grupy mieszkańców miasta, związanych z przyszłym funkcjonowaniem tego terenu. Dodatkowo, poszerzone konsultacje, pozwolą na zidentyfikowanie ewentualnych problemów i konfliktów, jakie mogą występować na tym zróżnicowanym terenie, a które mają bezpośredni wpływ na politykę przestrzenną miasta. Same konsultacje powinny dotrzeć do jak najszerszej i jak najbardziej zróżnicowanej pod względem społecznym grupy mieszkańców, co pozwoli na docelowe określenie globalnego i stosunkowo obiektywnego kierunku rozwoju tej części miasta. Obszar opracowania, który poddany będzie tej rozbudowanej procedurze, zlokalizowany jest w centralnej części Miasta Gniezna, powierzchnia terenu objętego opracowaniem obejmuje obszar ok. 55,6 ha terenu ograniczonego ulicami: Dworcową, Pocztową, Konikowo, Al. Reymonta, Pod Trzema Mostami, Słoneczną, Składową oraz Warszawską. Bezpośrednio na przedmiotowym terenie, w chwili obecnej, zamieszkanych jest kilka budynków wielorodzinnych o stosunkowo niskiej intensywności. Większość obszaru stanowią dawne tereny pokolejowe, które częściowo stanowią bazę lokalową dla różnego rodzaju działalności prowadzonej na tym terenie oraz nieużytkowane tereny i budynki, w tym również obiekty objęte ochroną konserwatorską wpisane do rejestru zabytków.

Część przedmiotowego obszaru została objęta Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXI/336/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022. Zgodnie z treścią cytowanego Programu, zdegradowany teren obejmujący Parowozownię, który do 2009 r. był w czynnej eksploatacji, obecnie stanowi atrakcję turystyczną. Obszar Parowozowni posiada ogromny potencjał, stąd planowane jest nadanie mu nowych funkcji, służących poprawie funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz poprawie jakości życia mieszkańców. W związku z tym, rewitalizacja części terenu pokolejowego w rejonie Parowozowni została wskazana jako jeden z projektów do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z jego założeniami, działania mają polegać na rewitalizacji tkanki przestrzennej wraz z przeznaczeniem terenu na cele kulturalno-edukacyjno-oświatowe oraz mieszkalnictwo, a także na cele usługowo-handlowe. Wskazane są działania na rzecz obszaru, takie jak: udostępnianie Parowozowni dla turystów i mieszkańców Gniezna, zwiększenie dostępności kultury poprzez organizację wydarzeń, wystaw i warsztatów oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie działalności komercyjnej. Zakłada się uporządkowanie i odnowienie obszaru, wykonanie odpowiedniej infrastruktury, w tym ciągów komunikacyjnych, zagospodarowanie terenu w rejonie dworca dla potrzeb ruchu turystycznego i mieszkańców. Ponadto, zwraca się uwagę na konieczność modernizacji obiektów zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Obecnie, większość przedmiotowego obszaru nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaledwie dla niewielkich fragmentów obszaru objętego niniejszym opracowaniem obowiązujące są zapisy: mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Pocztowej w Gnieźnie, (RMG Nr XL/387/2002 z dnia 27 września 2002 r., Wielk.2002.133.3681); mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Polnej i ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie, (RMG Nr IX/93/2007 z dnia 30 maja 2007 r., Wielk.2007.174.3789); mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, (RMG Nr XXXVII/430/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r., Wielk.2009.157.2693, zm. Wielk.2012.1718 i Wielk.2013.2354 wyrok WSA P-ń sygn II SA/PO 564/11); oraz mpzp terenu zabudowy przemysłowej i mieszkaniowo-usługowej przy ul. Witkowskiej, Surowieckiego, Składowej i Klonowej w Gnieźnie, (RMG Nr XLVIII/575/2014 z dnia 24 września 2014 r., Wielk.2014.6073). Łączna powierzchnia terenów wymagających dokonania zmian w obowiązujących aktach prawa miejscowego, a więc w obowiązujących planach miejscowych wymienionych powyżej, obejmuje powierzchnię zaledwie 3,75 ha, z całkowitej powierzchni około 55,6 ha. Zakładane zmiany w obowiązujących planach miejscowych dotyczą w głównej mierze zmian w zaplanowanym układzie komunikacyjnym, który wcześniej, z uwagi na dotychczasowe wykorzystanie obszaru objętego niniejszym opracowaniem, nie był przewidywany do pełnego skomunikowania. W ramach prowadzonych prac planistycznych powinna zostać zachowana ciągłość z podstawowym, istniejącym zewnętrznym układem komunikacyjnym. Z wnioskami o określenie docelowego przeznaczenia i o dokonanie zmian obowiązującego na fragmentach tego obszaru przeznaczenia, występowali właściciele części nieruchomości objętych opracowaniem, którzy wnosili o wprowadzenie na przedmiotowych terenach, optymalnych możliwości inwestycyjnych. Prawie połowa obszaru objętego opracowaniem, czyli teren zlokalizowany po południowej stronie torów kolejowych, w latach minionych był przedmiotem przeprowadzonych warsztatów urbanistycznych Charrette. Warsztaty te obejmowały tereny inwestycyjne PKP S.A. na obszarze około 25 ha, w tym m.in. teren zabytkowego kompleksu Parowozowni. Na podstawie założeń przyjętych w wypracowanej podczas warsztatów koncepcji, przygotowana została Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna (zmiana Nr 18), uchwalona Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr V/70/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., w której dla przedmiotowego terenu wskazano kierunki rozwoju: zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy przemysłowej, rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz tereny komunikacji kolejowej. Dokonana ówcześnie zmiana Studium, która wraz z procedowanym obecnie w ramach poszerzonych konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, planem miejscowym, da podstawę do ostatecznego i spójnego, a zarazem publicznie akceptowalnego zagospodarowania tych ciekawych i bardzo zróżnicowanych terenów, a sam proces poszerzonych konsultacji społecznych, powinien dać możliwość wypracowania kompromisów i wspólnych rozwiązań zagadnień problemowych, tym samym powinien pozwolić na uniknięcie ewentualnych konfliktów, które mogą pojawić się na późniejszych etapach związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Dodatkowo, poszczególne etapy konsultacji pozwolą na: edukację mieszkańców o istocie dokumentu planistycznego jakim jest plan miejscowy, o możliwości uczestnictwa w procesie tworzenia takiego dokumentu, zachęcenia do czynnego udziału w świadomym kreowaniu przestrzeni, wypracowania w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za kreowanie przestrzeni. Wszystkie działania prowadzone w ramach szerokich konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie, prowadzone będą z poszanowaniem zasad równości zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje przekazywane będą z zastosowaniem prostego i zrozumiałego języka. Poszerzone konsultacje dla obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie, prowadzone są od podjęcia przez Radę Miasta Gniezna uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez cały okres sporządzania projektu dokumentu planistycznego, zgodnie z procedurą wymaganą przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm).

Realizacja w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

logo-1 (1)

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Stabilo oraz WiseEuropa.