W ramach szerokich konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, Miasto Gniezno przystępuje do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie”. Oznacza to, że wkrótce rozpocznie się szereg spotkań, spacerów oraz przeprowadzonych zostanie kilka ankiet, które będą miały na celu poznanie opinii zarządców dróg, właścicieli nieruchomości, samorządowców, przedsiębiorców oraz mieszkańców dotyczących dawnych terenów kolejowych. To ponad 55 ha obszaru (między ulicami Dworcową, Pocztową, Konikowo, Al. Reymonta, Pod Trzema Mostami, Słoneczną, Składową oraz Warszawską) obejmującego zarówno przestrzeń zabytkowej Parowozowni, jak i pozostałe tereny pokolejowe sięgające aż do ul. Pod Trzema Mostami.

Informacja o wyłożeniu i uwagach

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r. Każdy zainteresowany mieszkaniec, firma, czy instytucja mógł w tym okresie czasu zapoznać się z zasadami zagospodarowania przestrzennego zaproponowanymi w opracowywanym dla tej części miasta projekcie planu. W trakcie ww. okresu wyłożenia, a dokładniej w dniu 30 kwietnia 2021 r., w zabytkowej hali Parowozowni, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, została zorganizowana dyskusja publiczna dotycząca przyjętych w projekcie rozwiązań planistycznych. Spotkanie, któremu obok pracowników Urzędu przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jarosław Grobelny, zebrało łącznie 40 osób i wzbudziło żywą dyskusję wśród przybyłych. Każdemu zainteresowanemu zostały objaśnione kwestie dotyczące przedstawionej wówczas propozycji zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów.

Zgodnie z podawanymi wcześniej informacjami, o czym przypomniano także wszystkim uczestnikom dyskusji, do dnia 21 maja 2021 r. zbierane były pisemne uwagi do projektu planu. W okresie tym wpłynęły do Urzędu łącznie 54 pisma i wiadomości mailowe zawierające uwagi, które następnie, po szczegółowej analizie, zostały rozstrzygnięte przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Część przedłożonych uwag zawierała postulaty dotyczące utworzenia muzeum kolejnictwa w rejonie historycznego kompleksu Parowozowni. W projekcie planu, od samego początku jego sporządzania, przewidziana została możliwość przeznaczenia terenu obejmującego ten zabytkowy zespół na cele muzealne, ale projekt planu dopuszcza wykorzystanie terenu Parowozowni również na inne, bardzo różnorodne funkcje usługowe, oczywiście przy zachowaniu wszystkich wartości architektonicznych i kulturowych obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Zapewnienie szerokiego wachlarza możliwości zaadaptowania terenów pokolejowych, w tym zespołu Parowozowni w opracowywanym planie miejscowym znacznie zwiększy możliwości inwestycyjne oraz pozwoli ożywić ten nieużytkowany, zdegradowany obecnie obszar, umożliwiając jego kompleksową rewitalizację.

Do projektu planu wpłynęły również uwagi przedstawiające zastrzeżenia co do funkcjonowania bocznicy kolejowej, której obsługa komunikacyjna odbywa się w pobliżu istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Pocztowej, generując zdaniem mieszkańców znaczny hałas i zniszczenia powodowane ruchem ciężkich pojazdów samochodowych. W tej samej sprawie mieszkańcy zwrócili się także w formie petycji do Rady Miasta Gniezna, dodatkowo wnosząc o ograniczenie prędkości i tonażu na odcinku ul. Pocztowej – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Dworcowej. Petycja została pozytywnie rozpatrzona przez Radę Miasta, która podjęła w tej sprawie uchwałę Nr XXXVII/510/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., a kwestie ewentualnej zmiany organizacji ruchu, (które nie mogą być przedmiotem ustaleń sporządzanego planu miejscowego), zostały skierowane do rozpatrzenia przez Komisję doradczą do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Natomiast w projekcie planu, w związku z ww. uwagami, zaproponowano alternatywne rozwiązanie komunikacyjne dla bocznicy kolejowej poprzez wytyczenie drogi publicznej łączącej się z ulicą Konikowo – w śladzie istniejącego dojazdu na tereny kolejowe.

Pozostałe złożone do projektu planu uwagi odnosiły się do szczegółowych rozwiązań w zakresie dopuszczonych funkcji, parametrów i wskaźników budowlanych, czy obsługi komunikacyjnej niektórych terenów. W wyniku przychylnego rozpatrzenia tych uwag przez Prezydenta, w obecnej wersji projektu planu rozszerzono zapisy dotyczące dopuszczonego rodzaju usług:

  • na terenie nieruchomości, na której funkcjonuje aktualnie składowisko złomu przy ul. Pocztowej – o „usługi zbierania odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych”,
  • na terenie obejmującym obecnie siedzibę stowarzyszenia świadczącego pomoc i schronienie osobom bezdomnym przy ul. Pocztowej – o „usługi społeczne” i „usługi publiczne”,
  • na terenie projektowanym jako teren obiektów produkcyjnych lub usługowych w południowo-wschodniej części obszarów kolejowych – o „usługi logistyki”.

Ponadto uwzględniono zasadne do wprowadzenia zmiany takie jak korekta linii zabudowy na terenie publicznego parkingu i zabudowy usługowej w rejonie dworca kolejowego, czy też dopuszczenie większej wysokości budynków usługowych na terenie przy ul. Konikowo.

Co to jest planowanie przestrzenne?

Opis projektu

W ramach szerokich konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, Miasto Gniezno przystępuje do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie”, opracowywanego w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Gniezna Nr IX/116/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na mocy obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, których głównym celem będzie poznanie oczekiwań szerokiej i zróżnicowanej społecznie grupy mieszkańców miasta, związanych z przyszłym funkcjonowaniem tego terenu. Dodatkowo, poszerzone konsultacje, pozwolą na zidentyfikowanie ewentualnych problemów i konfliktów, jakie mogą występować na tym zróżnicowanym terenie, a które mają bezpośredni wpływ na politykę przestrzenną miasta. Same konsultacje powinny dotrzeć do jak najszerszej i jak najbardziej zróżnicowanej pod względem społecznym grupy mieszkańców, co pozwoli na docelowe określenie globalnego i stosunkowo obiektywnego kierunku rozwoju tej części miasta. Obszar opracowania, który poddany będzie tej rozbudowanej procedurze, zlokalizowany jest w centralnej części Miasta Gniezna, powierzchnia terenu objętego opracowaniem obejmuje obszar ok. 55,6 ha terenu ograniczonego ulicami: Dworcową, Pocztową, Konikowo, Al. Reymonta, Pod Trzema Mostami, Słoneczną, Składową oraz Warszawską. Bezpośrednio na przedmiotowym terenie, w chwili obecnej, zamieszkanych jest kilka budynków wielorodzinnych o stosunkowo niskiej intensywności. Większość obszaru stanowią dawne tereny pokolejowe, które częściowo stanowią bazę lokalową dla różnego rodzaju działalności prowadzonej na tym terenie oraz nieużytkowane tereny i budynki, w tym również obiekty objęte ochroną konserwatorską wpisane do rejestru zabytków.

Część przedmiotowego obszaru została objęta Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXI/336/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna na lata 2017-2022. Zgodnie z treścią cytowanego Programu, zdegradowany teren obejmujący Parowozownię, który do 2009 r. był w czynnej eksploatacji, obecnie stanowi atrakcję turystyczną. Obszar Parowozowni posiada ogromny potencjał, stąd planowane jest nadanie mu nowych funkcji, służących poprawie funkcjonalności przestrzeni publicznych oraz poprawie jakości życia mieszkańców. W związku z tym, rewitalizacja części terenu pokolejowego w rejonie Parowozowni została wskazana jako jeden z projektów do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z jego założeniami, działania mają polegać na rewitalizacji tkanki przestrzennej wraz z przeznaczeniem terenu na cele kulturalno-edukacyjno-oświatowe oraz mieszkalnictwo, a także na cele usługowo-handlowe. Wskazane są działania na rzecz obszaru, takie jak: udostępnianie Parowozowni dla turystów i mieszkańców Gniezna, zwiększenie dostępności kultury poprzez organizację wydarzeń, wystaw i warsztatów oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie działalności komercyjnej. Zakłada się uporządkowanie i odnowienie obszaru, wykonanie odpowiedniej infrastruktury, w tym ciągów komunikacyjnych, zagospodarowanie terenu w rejonie dworca dla potrzeb ruchu turystycznego i mieszkańców. Ponadto, zwraca się uwagę na konieczność modernizacji obiektów zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Obecnie, większość przedmiotowego obszaru nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zaledwie dla niewielkich fragmentów obszaru objętego niniejszym opracowaniem obowiązujące są zapisy: mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Pocztowej w Gnieźnie, (RMG Nr XL/387/2002 z dnia 27 września 2002 r., Wielk.2002.133.3681); mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Polnej i ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie, (RMG Nr IX/93/2007 z dnia 30 maja 2007 r., Wielk.2007.174.3789); mpzp terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Konikowo w Gnieźnie, (RMG Nr XXXVII/430/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r., Wielk.2009.157.2693, zm. Wielk.2012.1718 i Wielk.2013.2354 wyrok WSA P-ń sygn II SA/PO 564/11); oraz mpzp terenu zabudowy przemysłowej i mieszkaniowo-usługowej przy ul. Witkowskiej, Surowieckiego, Składowej i Klonowej w Gnieźnie, (RMG Nr XLVIII/575/2014 z dnia 24 września 2014 r., Wielk.2014.6073). Łączna powierzchnia terenów wymagających dokonania zmian w obowiązujących aktach prawa miejscowego, a więc w obowiązujących planach miejscowych wymienionych powyżej, obejmuje powierzchnię zaledwie 3,75 ha, z całkowitej powierzchni około 55,6 ha. Zakładane zmiany w obowiązujących planach miejscowych dotyczą w głównej mierze zmian w zaplanowanym układzie komunikacyjnym, który wcześniej, z uwagi na dotychczasowe wykorzystanie obszaru objętego niniejszym opracowaniem, nie był przewidywany do pełnego skomunikowania. W ramach prowadzonych prac planistycznych powinna zostać zachowana ciągłość z podstawowym, istniejącym zewnętrznym układem komunikacyjnym. Z wnioskami o określenie docelowego przeznaczenia i o dokonanie zmian obowiązującego na fragmentach tego obszaru przeznaczenia, występowali właściciele części nieruchomości objętych opracowaniem, którzy wnosili o wprowadzenie na przedmiotowych terenach, optymalnych możliwości inwestycyjnych. Prawie połowa obszaru objętego opracowaniem, czyli teren zlokalizowany po południowej stronie torów kolejowych, w latach minionych był przedmiotem przeprowadzonych warsztatów urbanistycznych Charrette. Warsztaty te obejmowały tereny inwestycyjne PKP S.A. na obszarze około 25 ha, w tym m.in. teren zabytkowego kompleksu Parowozowni. Na podstawie założeń przyjętych w wypracowanej podczas warsztatów koncepcji, przygotowana została Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna (zmiana Nr 18), uchwalona Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr V/70/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., w której dla przedmiotowego terenu wskazano kierunki rozwoju: zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy przemysłowej, rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz tereny komunikacji kolejowej. Dokonana ówcześnie zmiana Studium, która wraz z procedowanym obecnie w ramach poszerzonych konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, planem miejscowym, da podstawę do ostatecznego i spójnego, a zarazem publicznie akceptowalnego zagospodarowania tych ciekawych i bardzo zróżnicowanych terenów, a sam proces poszerzonych konsultacji społecznych, powinien dać możliwość wypracowania kompromisów i wspólnych rozwiązań zagadnień problemowych, tym samym powinien pozwolić na uniknięcie ewentualnych konfliktów, które mogą pojawić się na późniejszych etapach związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Dodatkowo, poszczególne etapy konsultacji pozwolą na: edukację mieszkańców o istocie dokumentu planistycznego jakim jest plan miejscowy, o możliwości uczestnictwa w procesie tworzenia takiego dokumentu, zachęcenia do czynnego udziału w świadomym kreowaniu przestrzeni, wypracowania w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za kreowanie przestrzeni. Wszystkie działania prowadzone w ramach szerokich konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie, prowadzone będą z poszanowaniem zasad równości zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje przekazywane będą z zastosowaniem prostego i zrozumiałego języka. Poszerzone konsultacje dla obszarów KOLEJOWYCH część A w Gnieźnie, prowadzone są od podjęcia przez Radę Miasta Gniezna uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez cały okres sporządzania projektu dokumentu planistycznego, zgodnie z procedurą wymaganą przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm).

Realizacja w ramach projektu “Partycypacja w Planowaniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

logo-1 (1)

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Stabilo oraz WiseEuropa.